Línies de recerca

L’IET desenvolupa la seva recerca al voltant del Treball i de les Relacions Laborals

Un àmbit, el Treball, concebut en el seu sentit més ampli, és a dir, com tota aquella activitat desenvolupada per homes i dones, que inclou el treball productiu i el domèstic i de cura, i les seves repercussions en els altres àmbits, nivells i contextos de la vida.

Transformacions del mercat laboral i noves formes d’ocupació

Una mirada atenta a les desigualtats de gènere, a l’ocupació dels i de les joves, a l’impacte de les migracions, a la quantitat i qualitat de l’ocupació i les seves transformacions, en perspectiva comparada en el marc europeu.

Un aspecte nou que té a veure amb les anàlisis del mercat de treball es refereix al paper que juguen els recursos coneguts com a capital social en la inserció i desenvolupament laborals. L’estudi del capital social i la seva desigual distribució, juntament amb la recerca sobre la incidència de les xarxes socials en les trajectòries laborals, constitueixen un àmbit molt important de les nostres preocupacions de recerca.

La recerca en aquest camp es concreta en:  

 • L’estudi de l’ocupació i de les condiciones de treball, tenint en compte factors com ara les divisions del treball, les migracions o les desigualtats de gènere.
 • L’accés al mercat laboral i les trajectòries laborals dels i les joves
 • Les transformacions en l’ocupació, fent especial esment a les similituds i diferencies amb la Unió Europea

Relacions laborals i Organització del treball

Al llarg de les darreres dècades s’han produït importants transformacions en els sistemes productiu i en el de relacions laborals. Alhora, s’han produït canvis rellevants en les formes de regulació dels drets laborals individuals i col·lectius i en les polítiques laborals de les administracions públiques. L’estudi d’aquests canvis i dels seus efectes està consolidat a l’IET.

Dins aquestes problemàtiques, hi trobem les següents línies de recerca:

 • Transformacions i noves formes d’organització empresarial, del treball i de l’ocupació i les seves conseqüències en termes de condicions laborals i en les formes de representació col·lectiva.
 • Estratègies de l’empresariat i dels sindicats en la cerca dels seus objectius a nivell d’empresa i supra-empresarial a través de la negociació col·lectiva i les dinàmiques de cooperació i  conflicte que generen.
 • Diàleg social i canvis en la regulació del mercat de treball i transformacions de les polítiques d’ocupació de les administracions públiques i les articulacions dels seus diferents nivells: Unió Europea, Estat, Regions i administracions locals.

Temps, Treball i Vida quotidiana

Dins d’aquesta línia se situen alguns dels temes de major transcendència social avui dia. La interacció entre l’esfera laboral i familiar i les seves conseqüències sobre la distribució del temps constitueix un àmbit de recerca ben consolidat.

En aquesta línia hi podem trobar:

 • Estudi dels temps de vida: l’anàlisi de les relacions que s’estableixen, principalment, entre temps de treball productiu i temps de treball no productiu, generalment de treball domèstic i familiar.
 • Anàlisi de les estratègies de temps (tant des del món de les empreses i institucions com de les persones) i la negociació dels temps en la vida quotidiana (relació entre els temps laborals, domèstics, de la ciutat, etc.).
 • Estudi de polítiques que intenten ordenar els temps de vida de les persones, essent la conciliació de la vida laboral i familiar-personal una de les més reconegudes.

Gènere i Treball

L’anàlisi del treball des de la perspectiva de gènere implica considerar el conjunt d’activitats necessàries per a la reproducció de la vida humana, així com les relacions socials que s’estableixen dins del mercat laboral i l’esfera domèstica. A partir d’aquesta aproximació, s’aborden diferents objectes d’estudi focalitzats en les desigualtats de gènere, el disseny de polítiques i l’àmbit normatiu a fi de captar els canvis i continuïtats. En concret, la línia de recerca inclou:

 • Anàlisi de les desigualtats de gènere dins del mercat laboral (segregació i discriminació)
 • Anàlisi de les desigualtats de gènere dins l’esfera domèstica (treball domèstic i de cura)
 • Avaluació de les polítiques públiques i el marc jurídic (de conciliació, d’igualtat entre homes i dones, de suport a l’autonomia de les persones, etc)

Polítiques Locals, Desenvolupament i Sostenibilitat

La crisi del model de producció tradicional, juntament amb la crisi mediambiental i la demanda de noves necessitats per part de la població provoquen l’emergència del desenvolupament local com a fenomen significatiu dins de les dinàmiques de la globalització, els canvis en l’organització del treball i l’Estat de Benestar. Així el territori està adquirint una gran rellevància en l’aparició de noves formes de producció i d’ocupació. Dins d’aquesta línia resulta clau l’estudi de les transformacions del treball, el disseny i aplicació de polítiques sostenibles i serveis per a la població, tot des d’una perspectiva que emfatitza la dimensió territorial, subratllant la importància de nous protagonistes: les institucions locals, el petit empresariat i formes de producció associades.

Aquesta línia de recerca inclou:

 • Anàlisi de les polítiques locals d’ocupació
 • Anàlisi de les polítiques de desenvolupament local
 • Anàlisi de les polítiques mediambientals i de sostenibilitat a nivell local i regional

Normes laborals i drets de les persones treballadores 

Aquesta àrea temàtica aborda les normes que regulen les relacions de treball, tant en la seva vessant individual com col·lectiva, a nivell de l’ordenament jurídic espanyol com a nivell supranacional.   El dinamisme de les normes laborals ens obliga a parar atenció de manera permanent a les evolucions en matèria normativa, a la vegada que aprofundim en aspectes que constitueixen línies de recerca consolidades. Entre aquestes línies trobem:

 • Estudi de les estructures de representació unitària i sindical de les persones treballadores a les empreses, amb un especial focus sobre la incidència de les noves formes d’organització empresarial (descentralització productiva, empreses en xarxa, etc.) sobre la implantació i funcions dels òrgans de representació.
 • Anàlisi del règim jurídic de l’ocupació de les persones amb discapacitat i de les persones en situació d’exclusió i risc d’exclusió social.
 • Anàlisi dels efectes dels canvis demogràfics sobre els sistemes laborals i de protecció social, i singularment el tractament jurídic-laboral i de Seguretat Social dels treballadors i treballadores d’edat.
 • Anàlisi de l’encaix laboral de formes de treball en expansió: treball en plataformes amb execució local de prestacions i plataformes de microtasques, amb especial atenció a la dimensió de dret col·lectiu del treball.
 • Anàlisi i seguiment dels instruments de flexibilitat laboral interna.

Organització del treball, riscos psicosocials i salut

En el context de les desigualtats socials en salut, aquesta temàtica pretén aprofundir en l’estudi de l’efecte que té l’exposició a riscos laborals psicosocials sobre la salut dels i les treballadores, considerant sempre els eixos de segmentació del mercat laboral i específicament entre els col·lectius més vulnerables. També incideix en l’estudi de l’organització del treball i com les pràctiques empresarials de gestió laboral precedeixen l’exposició als riscos psicosocials.

Les línies de recerca específiques que s’inclouen:

 • Relació entre les pràctiques de gestió laboral i l’exposició a riscos psicosocials.
 • Desigualtats de classe, gènere, edat i condició migrant en l’exposició a factors de riscos psicosocials.
 • Inseguretat laboral, precarietat i salut.
 • Processos d’intervenció participativa per a la prevenció de riscos psicosocials.
 • Exposició a riscos psicosocials i presentisme per malaltia.
 • Condicions de treball, riscos psicosocials i salut en grups especialment vulnerables.

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit