Unitats de recerca

L’IET promou la recerca transversal i pluridisciplinària, a través de les unitats de recerca que l’integren.

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball – QUIT, formalment constituït en 1991, rep la consideració de CER (Centre d’Estudis i Recerca) en 2003. És un grup SGR (2017SGR01473) reconegut i consolidat des de 1996. Els seus interessos de recerca abasten temàtiques com ara l’anàlisi dels temps socials i l’adaptació als mateixos dels temps personals; la transformació de l’ocupació, el mercat de treball i les relacions laborals; les trajectòries laborals dels col·lectius en situació de desigualtat en el mercat laboral; la reflexió al voltant de les polítiques relatives a la conciliació del treball productiu i reproductiu, i les polítiques sobre aquest tema; i l’anàlisi de les desigualtats de gènere i la seva repercussió en el treball i en la vida quotidiana.

El grup de recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) va ser reconegut com a grup emergent per la Generalitat de Catalunya l’any 2009. Actualment compta amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a grup SGR consolidat des de 2014 (2014 SGR 264). En els últims anys la recerca desenvolupada s’ha centrat en matèries com el règim jurídic de l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació d’exclusió i en risc d’exclusió social, la participació de l’administració pública i els representants dels treballadors en els processos de reestructuració empresarial, la responsabilitat social empresarial, el règim jurídic de l’ocupació dels treballadors d’edat i l’estudi de les permanents reformes legislatives en matèria de Dret del Treball i de la Seguretat social.

El Grup de Recerca en Riscos Psicosocials, Organització del Treball i Salut (POWAH per les seves sigles en anglès) és un grup multidisciplinari format per professionals de l’epidemiologia, la sociologia, la bioestadística i l’economia de la facultat de medicina i de la facultat de ciències polítiques i sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb vincles permanents amb sindicats i altres grups de recerca en l’àmbit de la salut i les ciències socials. Reconegut com a grup emergent per la Generalitat de Catalunya l’any 2017 (2017 SGR 958), any en que es constitueix formalment, els seus interessos de recerca pivoten principalment en l’estudi de la relació existent entre l’exposició a riscos laborals psicosocials i i el seu origen (organització del treball), així com el seu efecte sobre la salut dels i les treballadores

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

El  Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació en línia editada per l’ Instituto de Estudios del Trabajo. L’objectiu de l’Anuari és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l’evolució de l’mercat de treball, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals durant l’any en qüestió. També s’analitzen les novetats més rellevants en l’àmbit europeu. En l’elaboració de la publicació, participen tant investigadors de l’IET com experts externs que fan un seguiment exhaustiu dels canvis més importants en el seu àmbit